OSP - Bezinteresowna pomoc niesiona innym ludziom i służba ojczyźnie

OSP - Bezinteresowna pomoc niesiona innym ludziom i służba ojczyźnie

„...Każdy więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim niech pamięta, że jest włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu, to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia”. - Bolesław Chomicz

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 jest strukturą organizacyjną Związku OSP RP zarejestrowanego w XII Wydziale Gospodarczym KRS w Warszawie. Oddział nie posiada osobowości prawnej. Związek OSP RP od 14.09.2004 r. posiada status organizacji pożytku publicznego, jest jednostką ochrony przeciwpożarowej. Swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnośląskiego jest#realizacja zadań statutowych, takich jak: 1. poprawa stanu wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w sprzęt i umundurowanie, 2. udzielanie na ten cel pomocy finansowej, a także bezpłatne przekazywanie w formie darowizn umundurowania i sprzętu, 3. podnoszenie umiejętności ratowniczych członków OSP poprzez organizowanie szkoleń, 4. upowszechnianie wśród społeczeństwa zasad bezpieczeństwa pożarowego, seminariów, obozów MDP, konkursów plastycznych, zawodów sportowo-pożarniczych, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 5. współorganizacja wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, 6. wspieranie remontów i budów remiz, 7. zapewnianie doradztwa w zakresie funkcjonowania OSP oraz wspieranie w zakresie dokumentowania ich działalności, nadawanie odznak i medali korporacyjnych oraz sztandarów. Obecnie w województwie dolnośląskim są 703 Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszone w gminnych i powiatowych strukturach. OSP włączonych do KSRG jest 256. Ogółem członków w OSP jest 22387. Członków wspierających 1730, członków honorowych 1332.
Członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jest 3627, w tym 2348 chłopców i 1279 dziewcząt. Przy OSP działa 6 orkiestr, 14 zespołów artystycznych. Ponad 223 OSP prowadzi kroniki, a w 38 OSP mieszczą się izby tradycji.

Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyróżniającym się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny oraz rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. dolnośląskiego
Ryszard Drozd

W województwie dolnośląskim działają 703 Ochotnicze Straże Pożarne. Skupiają one ponad 22 tysiące osób

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.